REGULAMIN

KORZYSTANIA Z USŁUG pozyczkodawca.com

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument.

 2. Usługodawca - to Robert Kałuża, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IP - GROUP Robert Kałuża, ul. Powstańców Śląskich 21, 44-200 Rybnik, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6422995161 oraz REGON 242822275, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

 3. Serwis – serwis funkcjonujący pod adresem: http://pozyczkodawca.com/, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi, o którym mowa w § 3 Regulaminu.

 4. Pożyczkobiorca – podmiot dokonujący rejestracji w Serwisie, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi, o których mowa § 3 Regulaminu.

 5. Pożyczkodawca – podmiot spełniający warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, z którym Usługodawca zawarł Umowę, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

 6. Użytkownicy – łączne określenie Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy w kontekście usług świadczonych na ich rzecz przez Usługodawcę.

 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy Użytkownika oraz hasła część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.  

 8. Strony – łączne określenie Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy w kontekście zawieranej przez nich umowy pożyczki.

 9. Umowa – zobowiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach wynikających z umowy, w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Jako Pożyczkobiorcy z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły
  18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadają stałe miejsce zamieszkania i adres poczty elektronicznej.

 2. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Regulamin określa w szczególności:

 4. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 5. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis;

  • zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

 6. warunki zawierania i rozwiązywania umów;

 7. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 3

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikom zainteresowanym zawarciem umowy pożyczki odpowiedniej platformy umożliwiającej skomunikowanie się i wymianę informacji w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o ewentualnym zawarciu między tymi Użytkownikami umowy pożyczki.

 2. Umowy pożyczek pomiędzy Użytkownikami Serwisu nie są zawierane za pośrednictwem Serwisu.

 3. Usługodawca nie jest stroną umów pożyczek zawieranych przez Użytkowników Serwisu, jak również nie działa w charakterze pośrednika przy zawieraniu tych umów.


§ 4

Pożyczkodawca

 1. Pożyczkodawcą może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą
  w zakresie udzielania pożyczek, która zgłosi Usługodawcy zainteresowanie zawieraniem z Pożyczkobiorcami umów pożyczek przy poszanowaniu zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zawrze z Usługodawcą stosowną Umowę.

 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Pożyczkodawcą i Usługodawcą będą każdorazowo ustalane w drodze odrębnych umów, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.§ 5

Warunki korzystania z Serwisu przez Pożyczkobiorców

 1. Warunkiem korzystania z serwisu przez Pożyczkobiorcę jest:

  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień;

  2. zapoznanie się z polityką prywatności danych osobowych stosowaną przez Usługodawcę w zakresie przetwarzania danych osobowych i zaakceptowanie jej postanowień;

  3. zapoznanie się z polityką prywatności cookies Serwisu i zaakceptowanie jej postanowień;

  4. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://pozyczkodawca.com/rejestracja.html przez podanie zgodnych z prawdą informacji i danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym Usługodawcy do zapewnienia Pożyczkobiorcy możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie pozostaje przy tym dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu;

  5. w razie wystąpienia zmian w zakresie danych wskazanych podczas dokonywania rejestracji, Pożyczkobiorca  zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Za poprawność i aktualność wskazanych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi Pożyczkobiorca.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies
  i JavaScript oraz posiadanie konta e-mail służącego do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej.

 3. Zakres funkcjonalności Serwisu został wskazany w § 3 oraz na stronie internetowej: http://pozyczkodawca.com/.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej
  – wiadomość w postaci e-maila zawierającą link do aktywacji Konta.

 5. Do zawarcia umowy o wykonanie usługi pomiędzy Pożyczkobiorcą i Usługodawcą dochodzi z chwilą skutecznego złożenia wniosku o pożyczkę. Procedura składania wniosku o pożyczkę oraz związane z tym wymogi i opłaty zostały przedstawione w § 6 Regulaminu.

 6. Umowę poczytuje się za zawartą w siedzibie Serwisu.

 7. Niezależnie od postanowienia wskazanego ust. 5 powyżej:

 8. Usługodawca zobowiązany jest do pełnej ochrony danych osobowych Pożyczkobiorcy już od chwili ich przekazania Usługodawcy, bez względu na ewentualne złożenie wniosku o pożyczkę,

 9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili dokonania rejestracji w Serwisie; przez rejestrację rozumie się kliknięcie w link przesłany na adres mailowy Pożyczkobiorcy, potwierdzający rejestrację.

 10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi w sposób określony w § 5 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, bądź też składania odrębnego oświadczenia.

 11. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do żądania w usunięcia jego Konta z Serwisu. Powyższe uprawnienie może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres emailbiuro@pozyczkodawca.com/, bądź też poprzez wysłanie na adres Usługodawcy żądania w formie pisemnej.

 12. Złożenie Usługodawcy żądania, o którym mowa w ustępie 9 powyżej, jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania przetwarzania wszystkich danych osobowych Użytkownika, wywołując skutek o którym mowa w §10 ust. 5


§ 6

Składanie wniosków i zawieranie umów pożyczek

 1. Wniosek o pożyczkę może być złożony po zarejestrowaniu się w Serwisie, przy użyciu interfejsu Serwisu.

 2. Złożenie wniosku o pożyczkę następuje przez ustawienie odpowiednich wartości na dwóch suwakach, z których suwak znajdujący się wyżej oznacza kwotę pożyczki, zaś suwak znajdujący się niżej  oznacza proponowany termin spłaty.

 3. Określenie kosztu pożyczki, widoczne po ustawieniu na suwakach określonych wartości, ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowi zaproszenia do składania ofert udzielenia pożyczki na określonych zasadach. Koszty pożyczki
  w poszczególnych przypadkach mogą się różnić i zależą od zainteresowania Pożyczkodawców konkretnym wnioskiem.

 4. Po ustawieniu na suwakach wybranych wartości, należy kliknąć przycisk „Weź pożyczkę”, co spowoduje przeniesienie Użytkownika na podstronę informującą o sposobie dokonania płatności.

 5. Płatność za usługę może być uiszczona:

  1. poprzez wysłanie wiadomości sms o treści i na numer wskazany na stronie płatności – wówczas cena za usługę wynosi 30,75 zł.  

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Pożyczkobiorcę wiadomości SMS, która nie spełnia wymogów podanych w serwisie, na podstronie płatności.

 7. Złożenie wniosku o pożyczkę następuje, zależnie od wybranej metody płatności:

 8. po dokonaniu opłaty za pośrednictwem przelewu on-line, bądź

 9. po wprowadzeniu na stronie płatności właściwego kodu, otrzymanego po wysłaniu widomości sms.

 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego CASHBILL S.A.

 11. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę stanowi zaproszenie  potencjalnych Pożyczkodawców do składania ofert zawarcia umowy pożyczki.

 12. Zaproszenie, o którym mowa punkcie powyżej zostaje skierowane do wszystkich potencjalnych Pożyczkodawców.  

 13. W przypadku uzyskania od Pożyczkodawcy informacji o zainteresowaniu ofertą Pożyczkobiorcy, Usługodawca, w ciągu 24 godzin, zapewni Pożyczkobiorcy kontakt z Pożyczkodawcą celem umożliwienia Użytkownikom dokonania dalszych ustaleń oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. W uzasadnionych przypadkach wskazany okres może ulec wydłużeniu.

 14. W przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę wstępnego zainteresowania wnioskiem Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca będzie uprawniony do dokonania stosownej weryfikacji danych i informacji dotyczących Pożyczkobiorcy w zakresie danych wskazanych we wniosku o udzielenie pożyczki.

 15. Pożyczkodawca uprawniony jest do weryfikacji sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy w zakresie istotnym dla oceny zdolności Pożyczkobiorcy do terminowego spłacania zaciągniętego zobowiązania, oceny perspektyw zmian tej zdolności w okresie, na jaki udzielona ma zostać pożyczka oraz wiarygodności Pożyczkobiorcy w zakresie wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania.

 16. Usługodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o ewentualnej, pozytywnej decyzji Pożyczkodawcy, dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie udzielenia pożyczki.

 17. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wszelkie oświadczenia i czynności złożone lub dokonane pomiędzy Stronami do momentu podjęcia przez Pożyczkodawcę decyzji w zakresie udzielenia pożyczki, a także sama decyzja o udzieleniu pożyczki stanowią czynności przygotowawcze o charakterze faktycznym, nie wywierające skutków prawnych, w szczególności zaś nie prowadzą do zawarcia umowy przedwstępnej.

 18. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia wniosku, jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  1. sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami;

  2. powszechne uznane za obelżywe;

  3. wprowadzające w błąd;

  4. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

  5. mogące podważyć zaufanie do Serwisu.

 19. Pożyczkodawca może uzależnić zawarcie z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki od dokonania przez Pożyczkobiorcę dodatkowych czynności prawnych lub faktycznych, uzasadnionych ze względu na potrzebę zabezpieczenia terminowych spłat rat pożyczki, w szczególności:

  1. przedstawienia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów,

  2. ustanowienia przewidzianych prawem zabezpieczeń roszczenia.


§ 7

Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Wyłączną odpowiedzialność za treść każdorazowo zawartej umowy pożyczki ponoszą jej Strony.

 2. Usługodawca nie nadzoruje treści umów zawieranych przez Użytkowników, nie bada ich zgodności z prawem ani z dobrymi obyczajami i nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności.

 3. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji prawdziwości i poprawności danych wskazywanych przez Pożyczkobiorców; w tym zakresie Usługodawca wyłącznie informuje Pożyczkobiorców o obowiązku podania prawdziwych danych, obowiązku ich niezwłocznego aktualizowania oraz wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej o prawdziwości tychże danych oraz akceptacji Regulaminu.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność danych wskazywanych przez Pożyczkobiorców; weryfikacji tych danych Pożyczkodawca może dokonać we własnym zakresie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za terminową spłatę pożyczek zaciągniętych przez Pożyczkobiorców ani za ich wypłacalność.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie czasu oczekiwania na decyzję jeśli wina za zwłokę leży po stronie Pożyczkodawcy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku braku Pożyczkodawcy zainteresowanego udzieleniem pożyczki w kwocie i na zasadach określonych
  we wniosku wypełnionym przez Pożyczkobiorcę.

 7. Wszystkie kalkulatory w Serwisie mają charakter orientacyjny

 8. Usługodawca oświadcza, iż informacje zamieszczane na stronie pozyczkodawca.com nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego reklamy i hasła reklamowe zamieszczone na stronach serwisu.

 9. Warunki udzielenia pożyczki zamieszczone na stronie internetowej Serwisu mogą różnić się od faktycznych warunków określonych w umowie pożyczkowej zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą i zależą od każdorazowych, indywidualnych ustaleń Stron.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do incydentalnego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszania bądź poszerzenia usług.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internetowej, czy utratą spowodowaną działaniem osób trzecich.

 13. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowe działanie sieci komórkowej.§ 8

Zasady minimalizacji ryzyka – zaciąganie pożyczek

 1. Usługodawca informuje, iż każda decyzja o zaciągnięciu bądź udzieleniu pożyczki powinna być przemyślana i poprzedzona odpowiednią analizą sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy pod kątem możliwości spłaty pożyczki na określonych warunkach.

 2. Usługodawca informuje, iż każdorazowo, przed zawarciem umowy pożyczki, Pożyczkobiorca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowienia umowy, która ma zostać zawarta oraz zwrócić uwagę, czy Pożyczkodawca posługuje się również określonym regulaminem lub innym wzorem, w takim przypadku zaś zapoznać się również z postanowieniami regulaminu.

 3. W razie powzięcia przez Pożyczkobiorcę wątpliwości co do treści określonych postanowień umowy bądź regulaminu, Usługodawca rekomenduje zwrócenie się, przed zawarciem umowy, o pomoc do osób zajmujących się profesjonalną pomocą prawną, gdyby zaś nie było to możliwe – niezawieranie umowy o niejasnych, nieprecyzyjnych lub niezrozumiałych postanowieniach.

 4. Usługodawca informuje, iż przed wyrażeniem zgody na określone zabezpieczenie zaciągniętej Pożyczki należy zapoznać się ze specyfiką, skutkami prawnymi
  i ryzykiem związanym z daną forma zabezpieczenia. W razie powstania w tym zakresie określonych wątpliwości Usługodawca rekomenduje zwrócenie się do podmiotów zajmujących się profesjonalną pomocą prawną.


§ 9

Zasady minimalizacji ryzyka – udzielania pożyczek

 1. Usługodawca informuje, iż każde udzielenie pożyczki wiąże się z określonym ryzykiem finansowym, które winno zostać wzięte pod uwagę i starannie przeanalizowane przed udzieleniem pożyczki.

 2. Usługodawca rekomenduje dokonanie każdorazowej, adekwatnej do sytuacji weryfikacji danych Pożyczkobiorcy oraz jego zdolności do spłaty pożyczki.

 

§ 10

Dane osobowe

 1. Usługodawca administruje danymi osobowymi na zasadach wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca gwarantuje, iż wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą właściwie zabezpieczone i chronione, zgodnie z zasadami szczegółowo wskazanymi w Polityce Bezpieczeństwa. Usługowca gwarantuje, iż zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Pożyczkobiorca na prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, bądź usunięcia.

 4. Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres  biuro@pozyczkodawca.com stosownego żądania wraz z podaniem danych Pożyczkobiorcy. Żądanie może zostać również sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.

 5. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z Serwisu jest równoznaczne
  z usunięciem danych Pożyczkobiorcy z Serwisu.


§ 11

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych związane z treścią stron internetowych Serwisu (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do Usługodawcy.

 2. Bez uzyskania zgody Usługodawcy niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych Serwisu w całości lub w części lub też kodu zastosowanego oprogramowania.


§ 12

Informacja handlowa

 1. Aktywując konto Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres
  e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę Serwisu wraz
  z informacjami o promocjach i usługach.

 2. Aktywując konto Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej – na zasadach wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 13

Postępowanie reklamacje

 1. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.

 2. Złożenie reklamacji następuje w drodze pisemnej, bądź elektronicznej, na adres email Usługodawcy: biuro@pozyczkodawca.com.

 3. Pożyczkobiorcy, zgłaszając reklamacje, zobowiązani są korzystać z adresów e-mail podanych w formularzach rejestracyjnych.

 4. Wiadomość zawierająca reklamację należy opatrzyć tytułem: „REKLAMACJA”. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną poważnego opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 5. W wiadomości należy zamieścić dokładny opis reklamowanej usługi oraz przedmiot i zakres zastrzeżeń. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną poważnego opóźnienia w rozpoznaniu  reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 6. W toku postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania.

 8. W przypadku zwłoki Użytkownika  w udzieleniu informacji, o których mowa
  w § 11 ust. 6, termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika i przyczynach opóźnienia.


§ 14

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w treści  Regulaminu.

 2. Informacja o zmianach zostanie wysłana do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email zapisany w danych przechowywanych przez Usługodawcę w bazie Serwisu.

 3. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania  wiadomości z informacją o zmianie.

 4. Zmiany wiążą Użytkownika, jeśli  nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji na dokonanie zmian – w terminie 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika stosownej wiadomości. Oświadczenie Użytkownika może być złożone w formie elektronicznej. Złożenia oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian skutkować będzie rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą
  i usunięciem konta z Serwisu.

 5. Zmiany służące wyłącznie poprawie funkcjonalności Serwisu, nienakładające na Użytkowników żadnych obowiązków  nie wymagają akceptacji Użytkownika.

Zarejestruj się

Aby mieć nieograniczony dostęp do swojego konta, zarejestruj się wypełniając poprawnie formularz rejestracyjny.

Zgłoś się po pożyczkę

Wejdź na swój profil i zaznacz kwotę oraz okres czasu, na jaki chciałbyś uzyskać pożyczkę gotówkową.

Otrzymaj pożyczkę

Twój wniosek o pożyczkę gotówkową jest gotowy! Usiądź wygodnie w fotelu i poczekaj na odpowiedź.